Kategorie
Aktualności Wystawy

„Exodos-Eisodos. Droga człowieka ku Bogu- biblijna historia pielgrzymowania.”

Home » Aktualności » Wystawy » „Exodos-Eisodos. Droga człowieka ku Bogu- biblijna historia pielgrzymowania.”

Czas trwania wystawy: 22.09-28.10 2023 r.

Wernisaż odbędzie się 22.09.2023 o godz. 18:00

Idea przewodnia tej wystawy porusza się wokół dwóch greckich terminów: Exodos – czyli Wyjście oraz antonimu tego pojęcia, Eisodos – czyli Wejście. Prezentowany cykl prac malarskich związanych z Chrześcijańskim Światopoglądem powstaje od 2021 roku. Zaprezentowany zostanie również na wystawie wcześniejszy cykl dyplomowy pt. ,,Drzewo- Punkt” realizowany w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Zbigniewa Blukacza, ukończony w 2018 roku, który prezentuje zainteresowanie autora treściami filozofów chrześcijańskich, a także hermeneutyki biblijnej.

Dla prezentowanych prac charakterystyczne jest to, że punktem wyjścia i impulsem twórczym jest dla nich Słowo Boże, słowo zaczerpnięte z kart Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Refleksja nad tym Słowem prowadzi do daleko idącej alegorii malarskiej, niedosłowności. Niewiele ma to wspólnego z Biblią Pauperum, z katechizmowym wykładem dogmatów, jest to szukanie nowych symboli, znaków i wymiarów w wymiarze ortodoksji.

Pod względem materii malarskiej obrazy są bardzo zróżnicowane. W całości cyklu reprezentowane są różne środki wyrazu, których źródło można odnaleźć w różnych wiekach malarstwa europejskiego. Zauważyć tutaj można inspiracje sztuką średniowiecza, a z drugiej strony wpływy sztuki flamandzkiej, realizmu, a także Polskiej Szkoły Plakatu.

Kolorystyka obrazów jest różna od siebie, a wszystko zależne jest od konkretnej historii biblijnej. W obrazie pt.: ,,Jak śnieg wybieleją” nawiązującego do fragmentu z Księgi Izajasza, w którym tytuł pojawia się na obrazie, dominuje kolor czerwony, który podkreśla kontrast pomiędzy słowem a przedstawieniem. W ten sposób jeszcze wyraźniej zostaje wyeksponowana treść obrazu. Na obrazie pojawia się także realistycznie namalowany konar drzewa symbolizujący Krzyż, a więc Tę Ofiarę, w której możemy wybielić swoje serca od wszelkiego zła. Podobne treści dowiadujemy w Apokalipsie św. Jana, w której ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku zawdzięczają biel swoich szat dzięki opłukaniu ich w krwi Baranka. Z kolei obraz pt.: ,, Niewiasta Obleczona w Słońce” jest nawiązaniem do słów Apokalipsy św. Jana. W obrazie tym dominują niebieskości jako barwy Maryjne. Pojawiają się formy fal odwołujące się do łacińskiego hymnu ,,Ave Maris Stella” (Witaj Gwiazdo Morza). Pierścień światła symbolizuje Słońce, a w nim czarny okrągły dysk z gwiazdami, w tym z przedstawieniem Konstelacji Panny, a pod nim figuruje realistycznie namalowany Księżyc.

Najnowszy obraz z sierpnia 2023 roku opowiada historie z księgi Daniela, nosi on tytuł ,,Trzej młodzieńcy”. Przedstawia ziejące ogniem bóstwo Lamassu występujące z otwartą paszczą. Młodzieńcy, o których mowa w tytule prześladowani byli za swoją wiarę. Nie chcieli oddać czci posągowi zbudowanemu na polecenie króla Nabuchodonozora. Za ten czyn młodzieńcy byli skazani na spłonięcie w piecu ognistym. Zostali wybawieni od płomieni przez Anioła Bożego i z wdzięczności uwielbiali Jahwe słowami, które Księga Daniela przytacza jako hymn.
Jak pisze Kurator Wystawy – Pani dr Weronika Siupka wykładowca Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych: ,, Kwiatkowski podejmuje temat, który jest marginalizowany lub odsuwany w obszar społecznego tabu… . Unika on patosu czy ideologizacji tematu. Prostota przedstawienia wynika z wnikliwego procesu analizy kształtów rzeczywistych oraz z przeprowadzenia syntezy form. Zastosowany skrót i oszczędność środków plastycznych podkreśla jakości symboliczne obrazów, tworząc w efekcie przestrzeń transcendentną(… ). Zastosowany kod kolorystyczny pogłębia wrażenie ikoniczności, a jednocześnie uczytelnia i wzmacnia przekaz obrazu(…). Artysta świadomie korzysta z bazy znaczeniowej, jakie niosą ze sobą konkretne elementy budowy obrazu- kompozycja, światłocień, faktura(…). Prace Piotra Kwiatkowskiego stawiają widzowi pytania, a zarazem stanowią próbę poszukiwania odpowiedzi. Nie są nachalne, ale kierują odbiorcę w przestrzeń kontemplacji. Intymność jest ich cechą podstawową. To obrazy powstałe z refleksji, z chęci poszukiwania samego siebie i odnalezienia drogi do zrozumienia drugiego człowieka oraz świata. Słowo staje się obrazem”

Czekająca nas wystawa w Galerii GX w Siemianowicach Śląskich, jest próbą przełamania tabu i przywracania sztuki chrześcijańskiej na należne jej miejsce – równoprawnego reprezentowania ponadczasowych wartości. Celem wystawy jest także pokazanie, że Chrześcijaństwo z jego dorobkiem duchowym, filozoficznym, naukowym jest pełnoprawną stroną w dyskursie społecznym i akademickim. Należy tylko zainteresować się, poznać tą tematykę, by twórczo interpretować znaki i symbole, które na nowo przekonują, przemawiają do ludzi żyjących tu i teraz, jak i przyszłych pokoleń. To Wystawa, którą trzeba zobaczyć!

Kurator Wystawy – Pani dr Weronika Siupka

Piotr Kwiatkowski, urodzony w 1992 r. w Siemianowicach Śląskich. Absolwent Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom uzyskał w 2018 roku w pracowni malarstwa prof. Zbigniewa Blukacza, aneks z wklęsłodruku w pracowni prof. Jana Szmatlocha. Ukończył katowickie studium organistowskie w 2022. Posługuje jako organista parafii Św. Krzyża w Siemianowicach Śląskich. Zawodowo zajmuje się także muzykoterapią, jako terapeuta zajęciowy w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Ponadto stanowi część komitywu artystycznego ,,Ściana Malowana” znanego z malowania wielkopowierzchniowych murali.

Wystawy:

2023-Masa krytyczna, Galeria Oblatów 4, Katowice

2022-Anamnesis, Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich, wystawa indywidualna.

2020- Drzewo Punkt, Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, wystawa indywidualna.

2019- Formy i liczby w ramach konkursu Matematyka inspiracją sztuki (jedna z trzech nagród regulaminowych), Akademii Sztuk Pięknych Kraków

2018-II Przegląd Sztuki Współczesnej Nowa Awangarda, Katowice

2017- International Poster Biennale Lublin

2017- Grafika Roku, Katowice ( wyróżnienie)

2017- III Internacional de estampa Jose Guadalupe Posada, Meksyk